Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Datum: Onsdag 20/3, kl. 19:00

Plats: Frölunda Judo

Rösträtt har alla medlemmar som:

 • under mötesåret fyller lägst 15 år
 • har beviljats medlemskap minst två månader före årsmötet
 • har betalat sin medlemsavgift för året

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande & fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
 5. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret
 8. Godkännande av den ekonomiska berättelsen för senaste verksamhetsåret
 9. Godkännande av revisionsberättelsen för senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2023
 11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 12. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår
 13. Styrelsens förslag till justering av stadgar samt ändra rösträttsåldern till 12 år och borttagning av suppleanter
 14. Motioner och förslag som i rätt tid inkommit till styrelsen
 15. Val av ordförande för en tid av 2 år
 16. Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år
 17. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
 18. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
 19. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
 20. Information från styrelsen
 21. Övriga frågor som anmälts under §6
 22. Mötets avslutande

Martin H

Kommentarer är stängda.